Prosjekt Forum AS

Prosjektkvalitet - Fra idé til gevinstrealisering


Tjenestene våre 

 

Rådgivning

 

Rådgivning er et av Prosjekt Forums hovedområder. Oppdragene innenfor arbeidsfeltet er økende. Sentralt står rådgivning i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsinterne prosjekthåndbøker,  innføring av prosjekt som arbeidsform og  organisasjonsutvikling og strategiprosesser.

Bruk av prosjekt som arbeidsform er et naturlig verktøy som en virksomhet skal iversette arbeid for å oppnå strategiske mål. Prosjekt Forum bistår i arbeidet med å utvikle og implementere en strategisk plan.

Eksempler på rådgivningsoppdrag

 • Kvalitetssikring av prosjektsøknader, tilbud m.m.
  Bistand til og skriving av prosjektsøknader for en rekke utviklingsprosjekter. Her bidrar vi spesielt med økt presisjonsnivå på mål, fremdriftsplaner og budsjett.

 • Utvikling av strategisk planer
  Det anbefales at i arbeidet med utvikling av strategiske planer brukes eksterne konsulenter til kvalitetssikring av mål, definere mål på rett nivå og prosessen med å inkludere eiere, styre, ledelsen og ansatte i arbeidet for å sikre god forankring og implementering av en strategisk plan.

 • Planlegging og gjennomføring av større arrangementer
  Prosjekt Forum har lang erfaring i å koordinere programkomiteer, arrangementkomiteer og tekniske arrangører for mindre og større konferanser. Vi bistår i hele prosessen fra første planlegging, påmelding, kontakt med hotellet, program, utstillinger, teknisk gjennomføring og evaluering i etterkant.

 

Bistand - Styring av prosjektporteføljen

 

Det er ledelsens ansvar å sørge for at virksomheten når sine mål på overordnet nivå. Å drive bevisst og aktiv styring av prosjektporteføljen er et essensielt bidrag til å oppnå dette. Prosjektene våre må ha en klar og tydelig forankring i strategiske mål.

I mange virksomheter er prosjekter det viktigste redskapet for å gjennomføre ønsket utvikling og endring. Samtidig er vil det være en begrensning i hvor mange prosjekter vi kan gjennomføre, og gjerne færre enn det vi skulle ønske.

Å vektlegge porteføljestyring betyr derfor at vi

 • setter sammen en prosjektportefølje som bidrar til å realisere virksomhetens strategiske mål
 • bruker personalressursene våre riktig, totalt sett
 • har en god balanse i prosjektporteføljen mellom «trygge» og mer risikoutsatte prosjekter

Porteføljestyring må både sikre at vi 1) velger ut de rette prosjektene til porteføljen, og 2) løpende følger opp porteføljen gjennom å gi nødvendig støtte, terminere noen prosjekter og ta inn nye.

Vi må dessuten være modige nok til å gi prosjektene en innbyrdes rangering: Hvilke prosjekter må vike, og hvilke skal prioriteres dersom det blir knapphet på ressurser? Porteføljestyring betyr at vi regelmessig revurderer sammensetning av prosjektporteføljen.

En prosjektportefølje er samlingen av alle prosjekter (og programmer) vi har pr. dato, enten sortert pr. prosjekteier eller for hele virksomheten.

 

Prosjektledelse

 

Mangel på kapasitet og kompetanse kan være årsaker til at det er behov for å leie inn ekstern hjelp til å løse en oppgave. Prosjektforum påtar seg små og store prosjektoppdrag, og er opptatt av å løse disse i samarbeid med kunden slik at resultatet blir som ønsket.

Prosjekt Forum benytter kompetanse og erfaring fra undervisning og veiledning i prosjektledelse til oppdrag i ulike prosjektoppgaver.

Vi gjennomfører oppdrag der vi er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, koordinatorer eller rådgivere. Uansett bruker vi metoder som bidrar til å sikre ønsket leveranse for oppdragsgiver.
 

 

  


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet